Naudojimo Sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-05-16

auk.ieskaudievo.lt yra Visuomeninėsorganizacijos "Agapė" (VO "Agapė") Svetainė.  Kainaudosime žodelius "mes", "mūsų", kalbėsime apie VO"Agapė" (mūsų organizaciją).

1.  SVETAINĖS NAUDOJIMAS

PRAŠOME ĮDĖMIAI PERSKAITYTI ŠIOSSVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS BEI MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKĄ (HTTP://) PRIEŠ PRADĖDAMINAUDOTIS ŠIA SVETAINE AR BET KURIA KITA MŪSŲ SVETAINE, AR NAUDODAMI PREKES ARBAPASLAUGAS IŠ MŪSŲ SVETAINIŲ.

Naudodamiesi šia Svetaine, taipat kai atsisiųsite ar atversite joje pateikiamą medžiagą, užsisakysite prekesar kitu būdu naudositės mūsų Paslaugomis, jūs sutinkate ir esate susaistytasbei pripažįstate, jog primate Naudojimo Sąlygas. Laikas nuo laiko mesgalime atnaujinti šias Naudojimo Sąlygas. Raginame jus periodiškaiperžvelgti šias sąlygas ar nėra jose pakitimų. Sutinkate su visomis šiomisNaudojimosi Sąlygomis, kurios pateiktos šioje Svetainėje šią dieną, kai jūsnaudojatės Svetaine ir/arba bet kuria dalimi mūsų Paslaugų. Tai, kad naudojatėsSvetaine ir/arba bet kuria dalimi Paslaugų rodo,  kad primate visas sąlygas, išdėstytas Naudojimo Sąlygose, kuriosyra pateiktos Svetainėje tą dieną, kai naudojatės Svetaine.

2.   SVETAINĖS IRPASLAUGŲ APRAŠYMAS.

Per Svetainę mes galime teiktiPaslaugas, kurios yra (bet nėra vien tik jomis apribotos):

(a) pateikiama Svetainė ir kitosinternetinės paslaugos ir internetinės svetainės;

(b) rodymas, pateikimas irnaudojimas: informacijos, tokios kaip edukacinės, reklaminės, produkto, kainos,marketingo ar kitos vertingos informacijos ("Informacija"); autorinėmis teisėmis apsaugoti darbai,fotografijos, tekstai, muzika, video, garsas, grafika, pranešimai ir kitaMedžiaga, tame tarpe Mūsų Medžiaga ir Trečiųjų Šalių Medžiaga("Turinys"); taip pat mūsų ir Trečiųjų Šalių Prekiniai Ženklai;

(c) interaktyvi komunikacija pertikralaikius pokalbius, pranešimų lentas, VOIP ir kita medija, ir

(d) siūlomi produktai irpaslaugos pardavimui, licencijavimui, platinimui ar naudojimui.

Galite susisiekti su mumis dėlšios Svetainės arba dėl priėjimo ar pakeitimo jūsų asmeninės informacijos,kurią pateikėte šiai Svetainei, nueidami į Svetainės kontaktų skyrelį.

3.   ŠIOS SVETAINĖS IRMEDŽIAGOS INTELEKTINIŲ TEISIŲ NUOSAVYBĖ.

3.1. Prekės ženklai,Autorių teisės ir Intelektinių teisių nuosavybė. 

Svetainėje arba savo Paslaugosenaudojame pavadinimus, ženklus, prekės ženklus, dizainus, šūkius, logotipus,komercinius pavadinimus, kurie yra "Mūsų prekės ženklai".  Esamesavininkai visų Prekės ženklų, Turinio ir kitos informacijos parodytos arpatalpintos ar susietos su Svetaine ir/arba Paslaugomis (bendras pavadinimus"Mūsų Medžiaga"). Taip pat trečiosios šalys leido mums talpinti arnaudoti jų medžiagą ir prekės ženklus šioje Svetainėje ("Trečiųjų ŠaliųMedžiaga").  Kai kalbėsime apie Mūsų Medžiagą ir Trečiųjų ŠaliųMedžiagą kartu, vadinsime tai "Medžiaga".  

3.2 Autorių teisių pranešimas.

Mūsų Medžiaga, patalpinta šiojeSvetainėje yra Autorių teisėmis apsaugota medžiaga, priklausanti VO"Agapė".

Autorių teisės © Visuomeninėorganizacija "Agapė".  Visos teisės saugomos. Tarptautinesautorių teisės apsaugotos.

Tik mes esame savininkai arbaturime teisę naudoti arba licencijuoti visą intelektinę nuosavybę Medžiagos,nuosavybės teise priklausančios informacijos ir praktinės patirties, naudojamosSvetainėje ir Paslaugose. Mes saugome visus Svetainės puslapius pagal Lietuvosautorių teisių įstatymus ir saugome Svetainę ir Medžiagą pagal kitus prekės ženklų ir intelektualiosnuosavybės įstatymus. 

3.3 Teisės įMedžiagą. 

Atvėrus ir naudojant Svetainę irPaslaugas jums nesuteikiamos jokios teisės į jokią Medžiagą. Vienintelėsteisės, kurias galite gauti, yra tos, kurias jums išreikštai suteikiame peršias Naudojimo Sąlygas. Mes pasiliekame visas teises, kurias išreikštai jumsnesuteikiame.

Jūs sutinkate nerodyti, nenaudoti(tame tarpe ir bendras ženklų naudojimas 'co-branding' su savo produktais,paslaugomis, naudojant mūsų Prekės ženklą), nepašalinti, nekeisti mūsų irTrečiųjų Šalių Prekės ženklų, Turinio ar kitą Informaciją per išankstinioraštiško mūsų sutikimo.

Jūs taip pat sutinkate, kad betkoks jūsų ar jūsų vardu naudojamas mūsų Prekės ženklas bus mūsų naudai.

4. TURINIO, MEDŽIAGOS IRŽENKLŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

Šios Svetainės naudojimas yragriežtai ir vien tik asmeniniams tikslams, o ne komercijai. Taip pat, josnaudojimas irgi suvaržytas Mūsų ir Trečiųjų Šalių Intelektualios nuosavybėsteisėmis. Nebent būtų išreikštai leista šioje Naudojimosi Sąlygose, jūssutinkate, kad:

Nereprodukuosite, neredaguosite, nekeisite, nenuomosite,nepraduosite, neplatinsite, netalpinsite kopijų, neperspausdinsite,nekursite išvestinių darbų iš bet kurios Medžiagos, kuri rodoma arbapadaryta prieinama per Svetainę, ar yra susijusi su Paslaugomis, pilnai ariš dalies, jokiomis dabar žinomomis ar vėliau sukurtomis priemonėmis;Nekeisite, nedekompiliuosite, nenaudositeapgrąžos inžinerijos jokiai mūsų Programinės įrangos daliai;Nekopijuosite, neskelbsite ir neperduositejokios Medžiagos, kurią gavote iš ar paėmėte iš Svetainės arba per mūsųPaslaugas, į jokį serverį, ar kompiuterių tinklą;Nepašalinsite ir nepakeisite jokių Autoriųteisių ar Prekės ženklų pranešimų, ar kitų pranešimų apie nuosavybę, kuriparodyta ant arba priklijuota at bet kurios Medžiagos, tame tarpe ir antkopijų Licencijuotos Medžiagos, kurią atsisiuntėte ir/arba platinate; ir Nepateiksite Svetainės viduje kito ženklo,nei kad Mūsų Tarnystė.

4.1 Būtinas tinkamaspranešimas

Bet koks autorizuotas MūsųMedžiagos naudojimas, įskaitant autorizuotas reprodukcijas, perdavimus,platinimus ir adaptacijas, kurios leistinos pagal mūsų Naudojimo Sąlygas,privalo turėti tokį Autorių teisių pranešimą:

'© 2018 Visuomeninė organizacija"Agapė". Visos teisės saugomos. Naudojama turint leidimą.'

Visi kiti Autorių teisių irPrekių ženklų pranešimai turi išlikti ir parodyti, kaip jie rodomi Svetainėjearba ant atitinkamo Darbo, arba kaip nurodyta mūsų.

5. RIBOTA LICENCIJAATSISIUNČIAMAI MEDŽIAGAI.

5.1 AtsisiunčiamaMedžiaga.

Tam tikrą medžiagą mūsųSvetainėje galime pažymėti kaip atsisiunčiamą ("LicencijuotaMedžiaga").  Jūs galite atsisiųsti vieną kopiją tokios atsisiunčiamosmedžiagos, ir naudoti ją pagal šių Sąlygų apribojimus. Mes jums suteikiameribotą, neišskirtinį, neperduodamą, ne sublicencijuojamą licenciją žiūrėti, spausdinti,pasidaryti vieną kopiją Licencijuotos Medžiagos tik informaciniams,edukaciniams, nekomerciniams, asmeniniams tikslams nesuteikiant teisės šiosmedžiagos keisti ("Licencija"). Galite naudoti Licencijuotą Medžiagątik tame formate, kuriuo ji buvo patekta Svetainėje atsisiuntimui, ir tikautorizuotose distribucijose.

Licencijai taikomi šie papildomiapribojimai:

 (a) Negalite imti mokesčio arba Platinimo Mokesčio už jokiosLicencijuotos Medžiagos platinimą;

(b) Visi Autorių teisių, prekiųženklų ir kitos nuosavybės teisių pranešimai, kurie yra ant  Licencijuotos Medžiagos, kartu supranešimais apie leidimus, turi būti ant visų kopijų Licencijuotos Medžiagos,kurias padarysite arba platinsite;

(c) Negalite naudoti, kopijuotiarba platinti jokio paveikslo, kuris sudaro dalį Licencijuotos Medžiagos,atskirai nuo prie jo esančio teksto;

(d) Negalite naudoti LicencijuotąMedžiagą kartu su arba susietai su lėšų rinkimo veikla;

(e) Negalite naudoti LicencijuotąMedžiagą tokiu būdu, kas komunikuotų jos sąsajas su mumis ar su bet kokiu mūsųproduktu, paslauga ar prekės ženklu; ir

(f) Negalite atsisiųsti daugLicencijuotos Medžiagos į duomenų bazę, kuria būtų galima pasinaudoti tam, kadišvengti Licencijuotos Medžiagos atsisiuntimo ateityje  iš bet kurios mūsų Svetainės.

Platinimo Mokestis.  Terminas "PlatinimoMokestis" reiškia bet kokius ir visus mokėjimus už pinigus, mokesčius,autorinius atlyginimus, atlyginimus, aukas, dovanas ar kitą atlygį grynaisiaispinigais ar panašiais pinigais, gaunamus, mokėtinus, priklausančius vartotojuiar platintojui, ar jų vardu iš arba bet kokiu būdu yra susijęs su LicencijuotosMedžiagos teikimu, perdavimu, platinimu, pardavimu, licencijavimu, nuoma arkitokiu naudojimu, įskaitant konkrečiai be apribojimų bet kokią lėšų surinkimoveiklą.

5.2 Bendrojo turinioatsisiuntimas.  

Medžiagai, kuriai nėra aiškiai nurodyta ir kuri nėra numatyta kaip atsisiuntimomedžiaga ("Bendrasis turinys"), suteikiame jums ribotą neišimtinęlicenciją spausdinti vieną Bendrojo turinio kopiją be pakeitimų, kad galėtumėtenaudotis ja tik informaciniais, nekomerciniais, privačiais ar asmeniniaistikslais. Jokio kito naudojamo atsisiųstam Bendrajam turiniui leidimas nėraduodamas, nebent tai būtų specialiai leidžiama Svetainėje. Jūs neturitenukopijuoti jokio Bendro turinio ar Medžiagos ar turinio mūsų internetosvetainėse į kitas svetaines. Vis dėlto galite naudotis mūsų svetainių Medžiagaar Turiniu per nuorodas.

5.3 Teisiųišlaikymas. Mespasiliekame visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos jums šiamedokumente. 

5.4 Licencijosnutraukimas. Mesgalime nutraukti Licenciją ir bet kurias suteiktas teises bet kuriuo metu,pranešdami apie nutraukimą Svetainėje arba tiesiogiai jums kaip vartotojui. Beto, Licencija automatiškai nutraukiama be įspėjimo, jei pažeisite kokias norsLicencijos sąlygas ar šias Naudojimo sąlygas. Pasibaigus Licencijai, jūssutinkate nedelsiant sunaikinti ir nutraukti bet kokį atsisiųstų, atspausdintųarba elektroniniu būdu saugomų Licencijuotos Medžiagos ar Bendro Turinio kopijųnaudojimą ar platinimą.

6. ASMENS INFORMACIJA IRINFORMACIJOS PRIVATUMAS

6.1. Jūsų asmeninėsinformacijos teikimas.

Kaip Svetainės vartotojas, galiteaplankyti tam tikras Svetainės sritis, neatskleisdami jokios informacijos apiesave. Kitose Svetainės dalyse gali būti reikalaujama pateikti informaciją tamtikriems tikslams, įskaitant registravimą paslaugai, sandorio užbaigimą,dovanojimą, korespondencijos siuntimą, produkto įsigijimą ar užsakymą arbagalimybę susipažinti su Svetainės dalimi arba paslauga. Visa informacija, kuriąpateikiate Svetainei, vadinama "Registracijos Duomenimis".

Mes raginame jus nenaudoti,nepateikti asmeninės ar slaptos informacijos, viršijant tai, ko prašoma arreikalinga jūsų sandoriams su mumis ar mūsų susijusiomis tarnystėmis. Mesneprisiimsime atsakomybės už bet kokios jūsų pateiktos informacijos (įskaitantregistracijos duomenis) naudojimą, netinkamą naudojimą, praradimą ar keitimą.Tai apima visą informaciją, turinį, medžiagas ar idėjas, kurias pateikiate bemūsų prašymo.

6.2 Asmeninės informacijostikslumas.   

Valdydami mūsų Svetainę siekiamesuteikti jums vertingos informacijos ir mes vertiname tikslų ir sąžiningąkomunikavimą. Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate pateikti tikrą, tikslią,dabartinę ir išsamią informaciją apie save Registracijos Duomenyse ar kituosejūsų pateiktuose duomenyse ir medžiagoje. Jūsų atsakomybė yra išlaikyti visųslaptažodžių, naudotojo identifikavimo duomenų ir kitų unikaliųidentifikatorių, sukurtų naudojantis bet kuria Svetainės ir (arba) Paslaugadalimi, įskaitant visus Forumus (apibrėžtus toliau), apsaugą. Naudodamiesi jūssutinkate palaikyti ir nedelsiant atnaujinti registracijos duomenis bei betkokią kitą pateiktą informaciją ir išlaikyti ją teisingą, tikslią, dabartinę irišsamią.

Jei pateiksite bet kokią informaciją,kuri yra neteisinga, netiksli, neegzistuojanti ar neišsami, arba jei mesturėsime pagrįstų priežasčių įtarti, kad tokia informacija yra neteisinga,netiksli, netinkama ar neišsami, mes turime teisę sustabdyti ar nutraukti jūsųprieigą prie Svetainės, ir atsakyti jums bet kokios ir visos dabartinės arbūsimos Svetainės ir Paslaugos prieigos ar naudojimo.

6.3 Privatumas.  

Visi registracijos duomenys irtam tikra kita informacija apie jus, kurią mes gauname iš jūsų naudodamiesiSvetaine, yra pavaldi mūsų Privatumo Politikai. Norėdami gauti daugiauinformacijos, skaitykite mūsų visąPrivatumo Politiką.

6.3 Nepilnamečiai.

Mums rūpi visų mūsų Svetainėsvartotojų, ypač vaikų, saugumas ir privatumas. Ši Svetainė nėra nukreipta įarba skirta vaikams. Mes prašome, kad tėvai prižiūrėtų savo vaikus, kol jielankosi Svetainėje kaip su bet kurioje svetainė internete. Dėl šios priežastiestėvai, norintys leisti savo vaikams iki 13 metų pateikti mūsų Svetainei savoasmeninę informaciją, privalo mums pateikti leidimą, siųsdami el. laišką įSvetainėje nurodytą kontaktinę informaciją prieš pateikdami tokią asmeninęvaiko informaciją.

Bet kurio nepilnamečio,teikiančio informaciją mūsų Svetainei, tėvai gali:

(a) paprašyti peržiūrėti asmeninęinformaciją apie savo vaiką, kurią galbūt surinkome Svetainėje;

(b) prašyti pašalinti šiąinformaciją (jei mūsų duomenų bazėje vis dar šią informaciją turime); ir / arba

(c) nurodyti mums, kad ateityjenerinktume ar nenaudotume jos/jo vaiko informacijos. 

Jei esate vienas iš tėvų irnorite pasinaudoti šia teise, tiesiog susisiekite su mumis pagal svetainėjeesančią kontaktinę informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų PrivatumoPolitikoje. Nesant tėvų leidimo, Jūs naudodami Svetainę ar bet kurią tarnybosdalį patvirtinate, kad esate ne jaunesnis kaip 13 metų. Jei užsisakote arįsigijote kokį nors produktą, jūs sutinkate, kad jums bent 18 metų arba bentjau esate pilnametis, kad galėtumėte sudaryti vykdytiną sutartį jurisdikcijoje,kurioje gyvenate.

7. BENDROSIOS NAUDOJIMOTAISYKLĖS.

Siekdami palengvinti visiemsSvetainės naudojimą, mes čia išdėstėme Bendrąsias Naudojimo Taisykles.Paprastai kalbant šios taisyklės tiesiog reikalauja pagarbos ir gero elgesio.Naudokitės sveiku protu ir pasijusite kaip namuose

Jokių nešvankybių.  Mes neleidžiame nešvankių,rasistinių, vulgarių, nepadorių ar seksualiai atviros kalbos ar vaizdų. Jūssutinkate neskelbti, nesiųsti, neplatinti ir kitais būdais nepadaryti prieinamotokio turinio ar medžiagos jokioje iš mūsų Svetainių ir jokiame Forume.

Neleidžiant skelbti arkomunikuoti jokią autorių teises pažeidžiančią medžiagą ar Gąsdinančiąkomunikaciją ar Skelbimus. Jūs taip pat sutinkateneskelbti, nepranešti, neįkelti, nesiųsti el. paštu, neperduoti, neplatinti arkitaip nepadaryti prieinamais:

bet kokios medžiagos ar turinio, kurispažeidžia ir (arba) pažeidžia bet kokią trečiosios šalies teisę (įskaitantjos intelektinę nuosavybę ir nuosavybės teise priklausančias teises) arbabet kokį įstatymą;bet kokią įžeidžiančią, šmeižiančią,klastingą ar žeminančią informaciją ar turinį, arbabet kokius produktus ar paslaugas,"nepageidaujamą el. paštą", šlamšto, grandininio pašto,piramidės schemų ar kitokias formas komercinio ar neteisėto raginimoreklamą;

Jokio komerciniopanaudojimo.  Jūssutinkate nenaudoti Forumo ar Svetainės jokiems komerciniams tikslams;

Jokios žalosnepilnamečiams.  Jūssutinkate jokiu būdu nekenkti ar nebandyti sukelti žalą, nevilioti irneapgaudinėti nepilnamečių;

Jokios klaidinančiostapatybės.  Jūssutinkate nekurti ir nenaudoti neteisingos tapatybės, siekiant klaidinti kitus;

Nerinkti ir nesaugotiasmeninės informacijos.  Jūs sutinkate nerinkti ir nesaugoti asmeninės informacijos apiekitus vartotojus;

Nenaudoti virusų arišjungiančių programų.  Jūs sutinkate neskelbti ir neplatinti jokios programinėsįrangos ar kitos medžiagos, kuriose yra virusai, kirminai, Trojos arkliai arkitas kenksmingas kodas ar komponentai;

Jokių kliudžių Svetainei arPaslaugoms. Jūs sutinkatenekliudyti Svetainei ir / ar Paslaugoms, taip pat serveriams ar tinklams, kurieyra susieti su Svetainės veikimu ar naudojami jos veikloje.

Laikykis reikalavimų. Jūs sutinkate laikytis bet kokių reikalavimų,procedūrų, politikų ar taisyklių, kurias nustato tinklų, aparatinės įrangos arprograminės įrangos, sujungtos su Svetainės veikimu arba kuri naudojamaSvetainės veikloje, savininkai ar operatoriai, ar bet kokį reikalavimą, kurįskelbia Svetainė.

Pagarba kitų asmenų privatumui. Turite gerbti kitų asmenų privatumą. Jūssutinkate neskelbti ir neatskleisti telefono numerius, adresus, socialiniodraudimo numerius ar bet kokią kitą asmeninę informaciją, susijusią su betkuriuo kitu asmeniu.

8. FORUMAS, TIKRALAIKIAIPOKALBIAI IR INTERAKTYVUS DALYVAVIMAS BEI VARTOTOJŲ PATEIKIAMA INFORMACIJA IRTURINYS.

8.1 Teisingas dalyvavimasir rizikos prisiėmimas interaktyvioje komunikacijoje.

Per mūsų Svetainę galitedalyvauti daugelyje interaktyvių bendravimo priemonių, įskaitant pokalbius,forumus, pranešimų lentas, el. laiškus, VOIP ir kitas interaktyvioskomunikacijos priemones su kitais dalyviais ("InteraktyviosKomunikacijos"). Mes negalime būti, ir nesame atsakingi už bet kokiosinformacijos, pateiktos ar paskelbtos bet kokiame interaktyviajame komunikate,turinį, nuomones ar tikslumą. Jūs dalyvaujate savo pačių rizika, vykdydami betkokią veiklą, susijusią su Svetaine ir / ar Paslauga (įskaitant bet kokįinteraktyvųjį ryšį). Jūs aiškiai prisiimate visą riziką ir visiškai irišimtinai atsakingi už (a) visus skelbimus, kuriuos naudojate arba kuriuosenaudojate savo slaptažodžius ar savo sąskaitas; (b) ir už naudojimą bet kokiosinformacijos Svetainėje (įskaitant bet kokį forumą), turinį ar medžiagą, ir (c)už bendravimą su kitais vartotojais Svetainėje. Dalyvaudami forume arinteraktyvioje komunikacijoje, jūs išmintingai nemanysite, kad žmonės yra tie,kas jie sakosi, kad jie  žino, ką jiesako kad žino, ar kad jie yra susiję su tuo, su kuo jie sako. Sąvoka"Forumas" reiškia pokalbių svetainę, pranešimų lentą, el. laišką arkitą funkciją, leidžiančią jums teikti informaciją arba bendrauti su kitais,siūlomais kaip Svetainės dalis. Mūsų Svetainės dalys gali leisti vartotojamsskelbti savo medžiagą. Naudotojų paskelbtos medžiagos nebūtinai atspindi mūsųpožiūrį ir mes neprisiimame atsakomybės už bet kokią informaciją apienaudotoją, paskelbtą ar rodomą arba įkeltą į bet kurią Svetainę, įskaitant betkurį forumą.

8.2 Medžiagos skelbimasSvetainėje.

Skelbdami medžiagą arbabendraudami su kitais Svetainės dalyviais arba interaktyviuoju ryšiu, jūsatstovaujate ir garantuojate, kad: a) turite visas reikalingas teises į tokiasmedžiagas ir kad tokių medžiagų paskelbimas nepažeis jokios bet kuriostrečiosios šalies teisių į nuosavybės teise priklausančias teises, įskaitant jointelektinės nuosavybės teises; ir (b) tokios medžiagos nėra kenksmingos, šmeižikiškos,neteisėtos, grasinančios, nepadorios, nepatogios, viliojančios,priekabiaujančios ir (arba) prieštarauja mūsų organizacijos principams irmisijai.

8.3 Mes turime teisępašalinti ar blokuoti skelbimus ar interaktyvius pranešimus.

Mes pasiliekame teisę pašalintiarba blokuoti bet kokius skelbimus ir interaktyvius pranešimus, įskaitant tuos,apie kuriuos manome, kad jie yra:

Šmeižikiški, klastingi ar įžeidžiantys betkokį asmenį, grupę ar organizaciją; piktnaudžiaujantys ar kurstantysneapykantą; nepadorūs, bjaurūs arba vulgarūs; arba prieštarauja arbanesuderinama su mūsų organizacijos principais ir misija,Bet kokios persekiojančios pastabos,skelbimai ar interaktyvūs pranešimai, kurie gali būti suprantami kaippersekiojimas arba bet kokie skelbimai, kurie kitu atveju galėtų būtineteisėti arba susiję su neteisėta veikla, bet koks toks priekabiavimoturinys ar pranešimai bus ištrinti ir gali būti pateikti teisėsaugospareigūnams. Nors mes pasiliekame teisę pašalinti bet kurį įrašą, mesneturime įpareigojimo to daryti.

8.4 Nuosavybės teisė į paskelbtąmedžiagą.

Įkeldami arba perduodami betkokią medžiagą, idėjas ar pastabas į bet kurią mūsų Svetainę, įskaitant betkokį forumą, arba pateikdami bet kokias medžiagas mums bet kokiu kitu būdu, jūsautomatiškai suteikiate (arba garantuojate, kad tokių medžiagų savininkasaiškiai suteikė) mums amžiną, nemokamą, neatšaukiamą, neišskirtinę teisę irlicenciją naudoti, dauginti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, viešaiatlikti ir rodyti, kurti išvestinius kūrinius ir platinti tokias medžiagas,arba įtraukti tokias medžiagas į bet kokią formą, laikmeną ar žinomomis arvėliau sukurtomis technologijomis. Be to, jūs atsisakote ir garantuojate, kadvisoje toje medžiagoje vadinamų "moralinių teisių" buvo atsisakyta.Jūs sutinkate, kad mums priklauso bet kokį išvestiniai darbai, patobulinimai arkitos medžiagas, darbai, idėjos, intelektinė nuosavybė ir / ar produktai,sukurti dėl jūsų prieigos prie bet kokios pateiktos medžiagos ar dėl josnaudojimo. Jei į konkrečią Svetainę įtraukta įkėlimo licencija, jos sąlygasreikėtų paskelbti ir taip pat taikyti visiems konfliktams, kuriuosreglamentuoja šios Naudojimo Sąlygos.

8.5 Atsakomybėsatsisakymas informacijai, gautai iš savanorių.

Mūsų organizacija teikia bendrąinformaciją apie dvasinius reikalus ir religinius klausimus internetu per tarnystėsatsako centro savanorius. Šią informaciją mes platinome tik informaciniais iršvietimo tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad informacija nėra parengtalicencijuotų patarėjų, medicinos ar psichinės sveikatos specialistų ir nėrateikiama kaip medicinos, psichinės ar kitos profesinės konsultacijos. Jūsneturėtumėte naudoti ar remtis bet kokia mūsų tarnybos ar savanorio pateiktainformacija ar patarimais vietoj medicinos, psichinės sveikatos, fizinės arkitokios profesinės pagalbos ar konsultavimo. Vietoj to visada turėtumėtepasikonsultuoti su savo gydytoju, psichologu, psichiatru, klebonu, rabinu,kunigu, dvasininku ar kitu dvasiniu patarėju.

9. VEIKLA SU TREČIOSIOMISŠALIMIS SVETAINĖJE ARBA IŠ SVETAINĖS.

9.1 Nuorodos iš Svetainėsį trečiosios šalies svetaines.

Kartais mes galime pateiktiSvetainės nuorodas, leidžiančias jums prisijungti prie mūsų trečiųjų šaliųsvetainių. Mes teikiame šias nuorodas tik patogumui jums. Be to, Svetainėjegali būti, kad nukreipsime jus į svetaines, kurios nėra mūsų valdomos. Taiapima nuorodas iš kitų organizacijų, rėmėjų ar savanorių, kurie gali naudotimūsų logotipą, kaip dalį susitarimo su mumis. Šios kitos svetainės gali siųstivartotojams savo slapukus, rinkti duomenis, paprašyti asmeninės informacijosarba pateikti informaciją, kuri gali būti netinkama ar įžeidžianti.

9.2 Jokių garantijų.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲDĖL TURINIO AR PRIVATUMO PRAKTIKŲ AR PRIEINAMUMO AR KOKYBĖS, SUSIJUSIŲ SU BETKOKIAIS GAMINIAIS, MEDŽIAGOMIS AR PASLAUGOMIS, KURIUOS GALITE ĮSIGYTI IŠTREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO SVETAINĖS, KURI TURI NUORODĄ Į MŪSŲ SVETAINĘ ARBA ĮKURIĄ NUKREIPTA NUORODA IŠ MŪSŲ SVETAINĖS, NET JEI MES PATEIKIAME NUORODAS SAVOSVETAINĖSE Į JAS. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS, IR MES AIŠKIAI ATMETAME BETKOKIAS GARANTIJAS AR ATSAKOMYBĘ, SUSIJUSIĄ SU TIKSLUMU, ATITIKTIMI, AUTORIŲTEISIŲ ATSAKOMYBĖMIS, TEISINGUMU ARBA TIESA MEDŽIAGOJE, KURI PATEIKTATREČIOSIOS ŠALIES SVETAINĖSE. JŪS JUNGIATĖS IR NAUDOJATĖS ŠIUOS WEB-PUSLAPIUS,O TAIP PAT IR SU JAIS SUSIJUSIAS PASLAUGAS, SAVO RIZIKA. RAGINAME JUSPERSKAITYTI JŲ NAUDOJIMO SĄLYGAS IR PRIVATUMO POLITIKĄ, PASKELBTUS KIEKVIENOJEIŠ ŠIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ, ARBA KONTAKTUOKITE SU SVETAINĖS OPERATORIUMIPRIEŠ NAUDODAMIESI JOMIS ARBA TEIKDAMI JOMS INFORMACIJĄ.

9.3. Jokio Pritarimo.

Nuorodos į kitas internetosvetaines nereiškia, kad mes patvirtiname medžiagą, produktus, turinį, idėjasar interaktyviąsias komunikacijas, kurios pateikiamos arba platinamos tosesvetainėse ar per jas, ir taip pat nuorodos iš kitų svetainių į mūsų Svetainesbuvimas nepatvirtina, kad ta organizacija arba asmuo patvirtina kokias norsidėjas ar medžiagą mūsų Svetainėse. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu beišankstinio įspėjimo išjungti nuorodas iš trečiųjų šalių svetainių į bet kuriąmūsų Svetainę.

9.4 Nuorodos į mūsųSvetaines taisyklės.

Mes galime suteikti jums galimybępaskelbti nuorodą į mūsų Svetainę iš savo svetainės ar kitų trečiųjų šaliųsvetainių. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimoprašyti jūsų pašalinti nuorodą, jei nustatytume, kad tai neigiamai veikia mūsųsvetainę, paieškos rezultatus ar turi kitą neigiamą poveikį mūsų lankytojams.Jūs sutinkate iš karto pašalinti nuorodą, kai to paprašysime.

10. PRODUKTO PARDAVIMAI,AUKOJIMAI, PRENUMERATOS IR MOKESČIAI

10.1 Produkto Pardavimaiir Prieinamumas.  

Mes galime parduoti tam tikrusgaminius ir medžiagą mūsų svetainėje. Visos Svetainėje parduodamų produktų irmedžiagų kainos yra nurodytos Eurais ir yra galiojančios ir veiksmingos tikLietuvoje skelbimo metu. Jei mes tiekiame produktus ar medžiagas pristatymui įtam tikras vietas už Lietuvos ribų, mes pasiliekame teisę imti didesnę kainąarba papildomus mokesčius už tokius produktus. Mes pasiliekame teisę bet kuriuometu ir be išankstinio įspėjimo nutraukti ar keisti informaciją, prieinamumą irkainodarą bet kokiame Svetainės Produkte ar Medžiagoje be jokių įsipareigojimųjums ar bet kuriai kitai šaliai. Jūs esate atsakingi už visus taikomus jūsųjurisdikcijoje mokesčius, taikytinus jums kaip produktų ar paslaugų pirkėjui arvartotojui.

10.2. Trečiųjų šaliųpardavimai.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲPATVIRTINIMŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIŲ PREKIŲ, MEDŽIAGŲ AR PASLAUGŲ, KURIASĮSIGIJOTE IŠ TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETO SVETAINĖS, KURI YRA SUSIJUSI SU BETKURIA SVETAINE ARBA IŠ BET KURIOS SVETAINĖS AR DĖL TREČIOSIOS ŠALIES TURINIO(ĮSKAITANT REKLAMĄ AR SPONSORIAVIMĄ), PRIEINAMUMĄ AR KOKYBĘ. MES NEPRITARIAMEJOKIEMS PRODUKTAMS, IR MES NEŽENGĖME JOKIŲ ŽINGSNIŲ KAD PATVIRTINTUME TIKSLUMĄARBA SAVYBĘ, KURI PASKELBTA TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖSE ARBA TURINYJE (ĮSKAITANTREKLAMĄ).

JŪS NEATŠAUKIAMAI IR VISAM LAIKUI ATSISAKOTE (UŽ SAVE IR SAVO PALIKUONIS,ASMENINIUS ATSTOVUS) BET KOKIŲ PRETENZIJŲ, SUSIJUSIŲ SU (A) TREČIŲJŲ ŠALIŲWEB-PUSLAPIŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES TURINIŲ, KURIE PRIEINAMI ARBA NE PER ŠIĄSVETAINĘ AR JOJE ESANTĮ TURINĮ; (B) VISŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ ARBA TREČIŲJŲŠALIŲ TURINIO PRISIJUNGIMUS AR NAUDOJIMĄ; IR (C) VISIEMS PRODUKTAMS AR VISOMSMEDŽIAGOMIS, KURIAS PIRKOTE IŠ BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES INTERNETOSVETAINĖS, NET JEI TAS PRODUKTAS YRA REKLAMUOJAMAS MŪSŲ SVETAINĖJE.

MES STIPRIAI RAGINAME JUS ATLIKTIBET KOKĮ TYRIMĄ, KURĮ JŪS MANOTE REIKALINGA AR TINKAMA PRIEŠ PRADĖDAMI BETKOKIĄ SANDORĮ, ATLIEKAMĄ TIESIOGINIU AR NETIESIOGINIU BŪDU, SU TREČIOSIOSŠALIES INTERNETO TINKLALAPIO OPERATORIAUS AR TURĖTOJO AR BET KURIO TREČIOSIOSŠALIES TURINIO SAVININKU AR SAVININKU.

10.3 Trečiųjų ŠaliųMedžiagos Nuosavybė.

Trečiųjų Šalių Medžiaga priklausojos savininkui arba yra licencijuota, o prireikus mes naudojame ją su TrečiųjųŠalių Medžiagos savininko leidimu. Jei nenurodytume aiškiai šiose NaudojimoSąlygose, jūs neturite jokių teisių ar interesų į jokią Trečiųjų ŠaliųMedžiagą. Visos su šiomis medžiagomis susijusios teisės saugomos jų savininkui.

10.4 Aukojimai.

Aukojimai mūsų Svetainėje yrapatikrinti, saugūs ir konfidencialūs. Kaip ir bet koks labdaringas įnašas, betkoks mūsų Svetainėje atliktas aukojimas per banko kortelę ar elektroninį parvedimą,laikomas padarytu ir neatšaukiamu nuo tada, kai aukojimas pateikiamas mūsųSvetainėje. 

10.5 Bankokortelės. 

Mes rimtai vertiname jūsųprivatumą. Visa pateikta kredito kortelių informacija yra apsaugota SSL (SecureSockets Layer) šifravimo ar panašiomis technologijomis. Mes pateikiame jūsųbanko kortelės numerį, atsiskaitymo ir pristatymo informaciją dalyvaujantiemsprekybininkams, iš kurių jūs perkate prekes ar paslaugas. Šie prekybininkaivieninteliai atsako už tai, kaip jie naudoja šią informaciją ir bet kokią kitąinformaciją, kurią jie savarankiškai gauna iš jūsų ar apie jus. Mesnesidaliname ir nenaudojame jūsų banko kortelės informacijos, išskyrus tai, kasnurodyta mūsų Privatumo Politikoje, kurią rekomenduojame jums perskaitytikiekvieną kartą, kai apsilankote bet kurioje iš mūsų Svetainių.

10.6 Prenumeratos,mokesčiai ir atsiskaitymai.

Kai kurioms paslaugoms, siūlomomskai kuriose mūsų Svetainėse, gali būti reikalaujama prenumeratos ar kitomokesčio už Paslaugų gavimą ("Prenumeruojamos Paslaugos"). Jeiatidarote Prenumeruojamų Paslaugų sąskaitą bet kurioje mūsų Svetainėje, jūssutinkate mokėti visus mokesčius į šią sąskaitą, įskaitant taikomus mokesčius,pagal atsiskaitymo sąlygas, galiojančias tuo metu, kai mokamas mokestis,laikantis visų prenumeratos taisyklių. Mes pasiliekame teisę pakeisti bet kokiųmokesčių ar rinkliavų už suteiktas paslaugas dydį arba pagrindą, taip patnustatyti naujus mokesčius, mokesčius ar sąlygas, įsigaliojusius pranešus jumsel. pašto adresu, kurį pateikiate registruodami savo sąskaita. Mes pasiliekameteisę nutraukti jūsų paskyrą (-as) bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

10.6. 1.  Kiekvienoje mūsųSvetainėje su Prenumeruojamomis Paslaugomis bus nustatytos apmokėtų, naudojamųir nutrauktų Prenumeruojamų Paslaugų taisyklės. Jūs sutinkate laikytis visųtokių taisyklių naudodamiesi Prenumeruojamomis Paslaugomis.

10.6. 2.  Atnaujinimas:kiekvienos prenumeruojamos paslaugos prenumerata automatiškai bus atnaujinta, ojūsų banko kortelės sąskaita bus apmokestinama tuo pačiu metu ir kaina kaip irankstesnis prenumeratos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai Svetainė nurodokitaip.

11. ATSAKOMYBĖSAPRIBOJIMAI.

11.1. IŠSKYRUS RIBOTASGARANTIJAS, KURIOS AIŠKIAI NURODYTOS KITAIP IR PARODYTOS SVETAINĖJE SUSIETAI SUTAM TIKRAIS PRODUKTAIS, KURIUOS MES PARDUODAME INTERNETU PARDUOTUVĖJE, JŪSŲNAUDOJIMAS SVETAINĖS, PASLAUGŲ, VISO TURINIO VISOS INFORMACIJOS, IR VISOSMEDŽIAGOS YRA PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, SU VISAIS DEFEKTAIS IR KAI TURIMA,BE JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ NEI NUMANOMŲ, TIEK, KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGALTAIKYTINUS TEISĖS AKTUS. MES AIŠKIAI ATMETAME VISAS AIŠKIAS AR NUMANOMASGARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU SVETAINE, VISA INFORMACIJA, TURINIU, MEDŽIAGA,PROGRAMINE ĮRANGA IR PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMASPREKIŲ TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ LAIKYMOSI GARANTIJAS.NEGARANTUOJAME, KAD FUNKCIJOS IR / AR PASLAUGOS VYKS BE SUTRIKIMŲ ARBA BEKLAIDŲ; KAD DEFEKTAI ARBA KLAIDOS BUS IŠTAISYTOS GREITAI AR IŠ VISO; IR / ARBA,KAD BET KOKS SVETAINĖS, INFORMACIJOS TURINYS, MEDŽIAGA, PASLAUGA (IR / ARBAPROGRAMINĖ ĮRANGA, SERVERIAI, KOMPIUTERIAI, APARATŪRA, AR TINKLAS) BUS BEVIRUSŲ, BE KLAIDŲ AR BE ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. TAIKYTINA TEISĖ GALI NELEISTIPANAIKINTI NUMANOMAS GARANTIJAS, TODĖL AUKŠČIAU NURODYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTINETAIKOMI JUMS. MES NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NESAVALAIKIŠKĄ,IŠTRYNIMĄ, NETEISINGĄ PRISTATYMĄ AR NEIŠSAUGOJIMĄ BET KOKIŲ PRANEŠIMUS ARMEDŽIAGŲ, PASKELBTŲ MŪSŲ SVETAINĖJE AR BET KURIAME FORUME.

11.2. MES AIŠKIAI ATMETAME BETKOKIAS GARANTIJAS, ATSTOVAVIMUS AR ATSAKOMYBĘ UŽ BET KOKIOS INFORMACIJOS,TURINIO IR MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ, RODOMŲ AR PASKELBTŲ SVETAINĖJE AR KITAIS BŪDAIS,RODOMAIS PER MŪSŲ SVETAINĘ, AR SVETAINĖSE, KURIOS JUNGIASI PRIE SVETAINĖS AR IŠJOS, TIKSLUMĄ AR IŠSAMUMĄ. VISA TOKIA INFORMACIJA, TURINYS IR MEDŽIAGOS GALIKEISTIS BE ATSKIRO PRANEŠIMO. NEGARANTUOJAME ARBA NEATSTOVAUJAME NAUDOJIMUISIARBA REZULTATAMS, KURIUOS GALI BŪTI GALIMA GAUTI IŠ ŠIO NAUDOJIMO, BET KURIOSDALIES PASLAUGŲ IR (ARBA) BET KOKIOS INFORMACIJOS, TURINIO IR / ARBAMEDŽIAGOS.    

11.3. BET KURIUO LAIKU IR BEPRANEŠIMO MES DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES, IR BE ATSIRANDANČIOS BET KOKIOSATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMO JUMS AR BET KURIAI KITAI ŠALIAI, GALIME NUTRAUKTIARBA SULAIKYTI (A) SVETAINĖS (ARBA JOS BET KURIOS DALIES) RODYMĄ, VEIKIMĄ IR(ARBA) PATEIKIMĄ, ĮSKAITANT VISĄ TURINĮ, INFORMACIJĄ IR (ARBA) MEDŽIAGĄ); (B)BET KURIOS PASLAUGOS; IR (ARBA) (C) JŪSŲ PRIEIGA Į SVETAINĘ ARBA Į BET KURIĄPASLAUGŲ DALĮ.     

11.4  NORS IR SKIRIAME PROTINGASPASTANGAS TAM, KAD PATEIKTUME TIKRĄ IR AKTUALIĄ INFORMACIJĄ, ATASKAITAS IRMALDOS PRAŠYMUS MŪSŲ SVETAINĖJE, JŪS NETURITE MANYTI, KAD PATEIKTA INFORMACIJAVISUOMET YRA ATNAUJINTA, TIKSLI, PILNA ARBA KAD MŪSŲ SVETAINĖJE YRA VISAPRIEINAMA SU KLAUSIMU SUSIJUSI INFORMACIJA. YPAČ JEI JŪS DAROTE SPRENDIMĄ DĖLMŪSŲ TARNYSČIŲ PARĖMIMO, PRAŠOME PASIKONSULTUOTI SU EILE NEPRIKLAUSOMŲŠALTINIŲ.

12. ATSAKOMYBĖSAPRIBOJIMAS. 

JOKIU ATVEJU IR JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MES NESAME ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ,ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ,SPECIALIĄ, PRIEŽASTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, KYLANČIĄ IŠ NAUDOJIMOSI ARBANEGALĖJIMO NAUDOTIS BET KURIA MŪSŲ SVETAINE, TET KOKIA INFORMACIJA, BET KOKIUTURINIU, BET KURIA MEDŽIAGA, IR / ARBA PASLAUGA, ARBA BET KURIA JOS DALIMI, NETJEI MES TURIME AIŠKIAI INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. TAIKOMIĮSTATYMAI GALI NELEISTI RIBOTI ATSAKOMYBĘ DĖL ŠIŲ ŽALŲ. TUOMET AUKŠČIAUPATEIKTI APRIBOJIMAI AR IŠIMTYS GALI BŪTI NETAIKOMOS JUMS. TOKIU ATVEJU MŪSŲ BENDRAATSAKOMYBĖ JUMS UŽ VISUS NUOSTOLIUS NEGALI VIRŠYTI SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE JŪSMUMS UŽ NAUDOJIMĄ PASLAUGOMIS ARBA BET KOKIOS JŲ DALIES. JEI JŪS ESATENEPATENKINTI BET KURIUO SVETAINĖS ASPEKTU IR / AR PASLAUGA, JEI JŪS NENORITESUTIKTI SU KURIA NORS NUOSTATA IŠ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS, ARBA JEI TURITE KOKIŲNORS GINČŲ AR PRETENZIJŲ PRIEŠ MŪSŲ ORGANIZACIJA, ATSIŽVELGIANT Į ŠIASNAUDOJIMO SĄLYGAS IR BET KURIĄ IŠ MŪSŲ SVETAINĘ AR BET KURIĄ DALĮ MŪSŲPASLAUGŲ, TADA JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖPRIEMONĖ YRA NUTRAUKTI PRIĖJIMĄ IR / ARBA NAUDOJIMĄSI MŪSŲ SVETAINĖMIS AR / IRPASLAUGOMIS.

13. ATSAKOMYBĖ.  

Jūs esate pilnai atsakingas užvisų slaptažodžių ir visų paskyrų, kurias sukūrėte kartu su mūsų Svetainėmisarba Paslaugomis ("Jūsų sąskaitos"), konfidencialumu. Jūs esatevienintelis atsakingas už visas veiklas, susijusią su jūsų slaptažodžiais irjūsų sąskaita, taip pat dėl bet kokios Svetainės ir bet kurios Paslaugos daliesnaudojimo.

Jūs sutinkate atlyginti žalą,ginti ir laikyti mus ir mūsų filialus, mūsų pareigūnus, direktorius,savininkus, agentus, informacijos teikėjus, filialus, licencijų išdavėjus irlicencijų turėtojus (kartu - "žalos atlyginimo šalis"), saugiais nuoviso žalos atlyginimo ir išlaidos (įskaitant pagrįstus teisininko mokesčius),susijusios su reikalavimais, susijusiais su:

(a) bet kokiu jūsų atliktuNaudojimo Sąlygų pažeidimu;

(b) bet kokiu neteisėtu jūsųnaudojimu bet kokios informacijos, turinio, medžiagos, mūsų Svetainės ar betkurios Paslaugos dalies atžvilgiu;

(c) jūsų naudojimosi mūsųSvetaine ir / ar bet kuria Paslauga; ir

(d) visa veikla, susijusi su jūsųslaptažodžiais ir (arba) jūsų paskyromis arba vykdoma pagal jas.

Jūs stengsitės bendradarbiauti sumumis, gindami bet kokį tokį reikalavimą. Jūs sutinkate, kad jei iš mūsųSvetainės bus neteisėtai naudojama bet kokia informacija, turinys, medžiaga ir(arba) bet kokia Paslauga, mes turime teisę gauti nurodymą, draudžiančius tokįneteisėtą naudojimą, be jokių kitų teisės gynimo būdų ar nuosavybės teisių.

14.  SPECIALŪS NURODYMAITARPTAUTINIAM NAUDOJIMUI. 

14.1 Jei nenurodyta kitaip,Svetainė, Informacija, Turinys, Medžiaga ir Paslaugos pateikiamos tik siekiantugdyti jūsų dvasinį ir šviečiamąjį žinias bei supratimą ir reklamuoti tamtikras programas, filmus ir kitus produktus bei paslaugas, esančius tam tikrosešalyse. Mūsų organizacija turi savo būstinę S. Žukausko g. 39, Vilnius,LT-09130, Lietuva. Jei pateksite į bet kurią iš mūsų Svetainės ne iš Lietuvos,turėtumėte būti informuotos, kad Svetainėje gali būti nuorodos į Informaciją,Turinį, Medžiagą, Paslaugas, Produktus ir kitą informaciją bei medžiagas,kurios jūsų šalyje gali būti draudžiami. Mes pasiliekame teisę apriboti betkurios Svetainės, bet kokio Turinio, bet kokios Informacijos, bet kokiosMedžiagos ir bet kurios Paslaugos dalies suteikimą bet kuriam asmeniui,geografinei teritorijai ar jurisdikcijai, kurią mes taip nusprendėmepasinaudoję savo nuožiūra. Paslauga ar bet kuri jos dalis negalioja, kai ji draudžiama.

14.2 Jūs sutinkate laikytis visųvietinių teisės aktų, susijusių su Svetainės naudojimu (įskaitant bet kokįforumą), bet kokią Informaciją, bet kokį Turinį, bet kokią Medžiagą ir betkurią Paslaugos teikimo dalį, įskaitant visas vietines taisykles dėl priimtinoelgesio internete. Jūs taip pat konkrečiai sutinkate laikytis visų taikomųįstatymų, susijusių su techninių duomenų ar kitos informacijos, eksportuojamosiš Lietuvos ar šalies, kurioje jūs gyvenate, perdavimo. 

14.3 Programinei įrangai, naudojamaikartu su Svetaine ir Paslauga, gali būti taikoma Lietuvos eksporto kontrolė.Jokia Programinė įranga negali būti atsisiunčiama ar kitaip eksportuojama arreeksportuojama į šalis, kurioms Lietuva įvedė prekių embargą (arba jospiliečiui ar rezidentui).

15. AUTORIŲ TEISĖSPAŽEIDIMŲ PRANEŠIMO TEIKIMAS IR PROCEDŪRA.

Mes esame pasiryžę gerbti kitųšalių intelektinės nuosavybės teises, ir mes prašome jūsų ir kitų mūsųSvetainės bei Paslaugų naudotojų daryti tą patį. Pranešimai apie autorių teisiųpažeidimą, susijusius su Medžiagomis, kuriomis pateikiamos ar prieinamos perSvetaines, turėtų būti siunčiamos mūsų organizacijai:

Visuomeninė organizacija "Agapė", S. Žukausko g. 39, Vilnius,LT-09130, Lietuva. Tel. +370 (656) 14 786

16.  NUTRAUKIMAS.

Šios Naudojimo Sąlygos kartaisgali pasikeisti be įspėjimo, ir jos galioja tol, kol mes pranešime apie jųnutraukimą mūsų Svetainėje. Jūs sutinkate laikytis Naudojimo Sąlygų, nurodytųkiekvienoje Svetainės vietoje, kai naudojate tokią Svetainę ir / arba bet kuriąsu ja susijusią Paslaugą. Jūs negalite nutraukti šių Naudojimo Sąlygų nuostatų.Jūsų vienintelis ir išskirtinis teisės gynimo būdas - nutraukti jūsų prieigąprie visų mūsų Svetainių ir Paslaugų naudojimo bei sunaikinti visą Medžiagą irkitus Produktus, gautus iš bet kurios iš mūsų Svetainių, pagal Licenciją arkitu būdu, kartu su visa susijusia dokumentacija ir visas kopijos bei jųįdiegimus, išskyrus nupirktus produktus. Mes galime nutraukti jūsų prieigą priebet kurios mūsų Svetainės ir / ar bet kurios Paslaugos dalies bet kuriuo metusavo nuožiūra ir mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kuriosmūsų Svetainės veikimą ir / arba bet kokios Paslaugos dalies teikimą. Mesgalime nedelsdami nutraukti jūsų teisę susipažinti ir (arba) naudotis bet kuriaSvetaine ir / arba Paslauga be įspėjimo, jei mūsų manymu jūs nesilaikysite šiųNaudojimo Sąlygų. 

17.  BENDROSIOSNUOSTATOS.

17.1 Jūs pripažįstate ir sutinkate,kad neteisėtas mūsų Svetainės, Informacijos, Turinio, Medžiagos ir / ar betkurios Paslaugos dalies naudojimas gali pakenkti mums ir / ar organizacijoms arasmenims, kurie gali būti susiję su mumis visame pasaulyje. Atitinkamaisutinkate, kad jei bus neteisėtai naudojama bet kokia informacija, turinys,medžiaga ir (arba) bet kokia Paslauga iš Svetainės, mes turėsime teisęuždrausti tokį neleistiną naudojimą be jokių kitų teisės gynimo būdų.

17.2 Kartais mes galime atsiųstijums informaciją elektroniniu paštu, kuri, mūsų nuomone, bus jums įdomi. Jeiužsiregistruosite bet kurioje mūsų Svetainėje ir nenorėsite gauti mūsųelektroninių laiškų, praneškite mums apie tai, sureaguodami į gautame pranešimejų atsisakymo veiksmą arba susisiekę su mumis naudodamiesi informacijasvetainėje.

17.3 Šios Naudojimo Sąlygos turibūti reguliuojamos ir interpretuojamos pagal Lietuvos įstatymus, nedarant jokiopoveikio bet kokiems konfliktų principams. Jūs sutinkate, kad bet kokiaįstatyminė veikla ir (arba) bet kokia pretenzija, susijusi su šių NaudojimoSąlygų, mūsų Svetainės, Paslaugų ir / arba jūsų prieiga ir (arba) naudojimu betkurioje mūsų Svetainėje ar Paslauga turi būti paduodama ir ginčijama tikLietuvos teismuose. Jūs taip sutinkate ir pateikiate tokių teismų išimtinęasmeninę jurisdikciją, norint užginčyti bet kokius tokius veiksmus arieškinius.

17.4 Šios Naudojimosi Sąlygosgali būti mūsų pakeistos laikas nuo laiko, ir jos sudaro mūsų visą susitarimądėl jūsų naudojimosi bet kuria iš mūsų Svetainių ir Paslaugų. Šios NaudojimoSąlygos pakeičia visus ankstesnius susitarimus, supratimą ir pateikimus tarpmūsų, atsižvelgiant į tai, kaip jūs naudojatės Svetainėmis ir Paslaugomis. Jūsnegalite pataisyti ar keisti šių Naudojimo Sąlygų sąlygų.

17.5 Šios Naudojimo Sąlygos,įskaitant Licenciją, jums yra asmeninės ir jūs negalite juos priskirti kitiems.Jūs sutinkate neleisti bet kuriam kitam asmeniui susipažinti su Svetainės arPaslauga ir / ar naudotis ja, išskyrus atvejus, kai kitas asmuo sutinkalaikytis visų šių Naudojimo Sąlygų nuostatų. Jūs taip pat sutinkate prisiimtivisą atsakomybę ir atsakomybę, kylančią iš bet kurios trečiosios šaliesprieigos prie bet kurios Svetainės ir (arba) Paslaugos (arba) naudojimo (a)naudojant bet kurią jūsų sąskaitą/paskyrą arba bet kurį iš jūsų slaptažodžių;ir (b) leidžiate, žinodami, kad tokia trečioji šalis nesutiko būti saistomavisų šių Naudojimo Sąlygų nuostatų.

17.6 Kartais mes kartais galiatsiųsti jums informaciją elektroniniu paštu, kuri, mūsų nuomone, bus jumsįdomi. Jei užsiregistruosite bet kurioje Svetainėje ir nenorite gauti mumselektroninių laiškų, praneškite mums, atsakydami į gavimo pranešimoatsisakymą. 

17.7 Jei kompetentingosjurisdikcijos teismas galiausiai nustato, kad kuri nors šių Naudojimo Sąlygųtaisyklė yra niekinė, negaliojanti, neįvykdoma ar kitaip prieštarauja įstatymuiar teisingumui, likusios šių Naudojimo Sąlygų nuostatos, kurios gali būtitaikomos be tokio negaliojančio ar netinkamo termino arba nuostatos, liekavisavertės ir yra privaloma šalims.

17.8 Visos šios Naudojimo Sąlygosnuostatos, kurios pagal savo pobūdį išlieka šių Naudojimo Sąlygų nutraukimometu, išlieka tokios, įskaitant, bet neapsiribojant, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ir 11 punktų nuostatas.